Gerra

  • Número d'inventari: CUN/08/731
  • Lloc de troballa: Cornia Nou, Maó
  • Material: Ceràmica
  • Context cultural: Edat mitjana islàmica
  • Cronologia: XI-XIII dC

Recipient més ample que alt, amb la base no conservada. De vora vertical amb el llavi triangular. Presenta dues anses de secció elíptica, que arrenquen del llavi i s’inserten per damunt de la part més ampla del cos. Decoració pintada de color marró, possi-blement òxid de manganès, amb motius lineals entrellaçats de forma irregular, i d’altres geomètrics, disposats en franges verticals. Cordó amb decoració de línies oblíqües inci-ses per davall de la vora.  

Es tracta d’un tipus de producció ceràmica d’època islàmica, fabricada a torn, que servia per a contenir líquids.  Aquesta peça es va recuperar de l’interior d’una cisterna, al costat del talaiot est del poblat, que en aquesta època va ser reutilitzada com a femer. La datació radiocarbònica associada al nivell de terra on es va recuperar va donar una cronologia de 1040-1220 dC.

Es tracta d’una peça excepcional a Balears ja que és la única peça d’aquestes característiques trobada en context arqueològic.

Bibliografia:

  • FERRER, A.: PLANTALAMOR, Ll. i ANGLADA, M. (2014). Desenterrant el passat. Les excavacions arqueològiques a Cornia Nou. Maó: Museu de Menorca.