AGENDA 2030

El Museu compromès amb la societat i el medi ambient assumeix els Objectius del Desenvolupament Sostenible de l’agenda 2030 i els pilars de Menorca Reserva de la Biosfera. Dins aquesta política el Museu l’any 2022 va entrar a formar part de la Marca Menorca Reserva de la Biosfera.

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i el Museu.

Objectius de desenvolupament sostenible i les seves metes des de la perspectiva cultural. Una lectura transversal. REDS

 • Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món.

 • Valorar la incorporació dels actius culturals -artesania, ocupació cultural, patrimoni, expressivitat artística- en les estratègies de reducció de la pobresa.

 • Garantir l'accés a la cultura i l'exercici dels drets culturals (llibertat de pràctica, accés, participació i producció cultural), per a tots, especialment per als sectors marginats i vulnerables de la societat.

 • Diferenciar entre l'oferta cultural de mercat i l'oferta que busca incrementar l'interès i capacitats culturals de la ciutadania.

 • Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible.

 • Ajudar des de la creativitat, a canviar hàbits i pràctiques predatòries, i incentivar hàbits de consum de productes locals.

 • Fomentar l'estudi de la tradició de les relacions entre les persones i el mitjà, i mobilitzar a sectors creatius perquè aportin la seva visió.

 • Garantir una vida sana i promoure el benestar de tots a totes les edats.

 • Promoure programes culturals i garantir l'exercici dels drets culturals contribuint a la salut física, mental i emocional, en totes les edats.

 • Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tots.

 • Incorporar les possibilitats dels equipaments i serveis culturals en els plans per a una educació inclusiva.

 • Impulsar l'educació cultural com a mecanisme efectiu per a conscienciar, sensibilitzar i dotar als alumnes de coneixements tècnics i pràctics sobre desenvolupament sostenible, drets humans, igualtat de gènere, cultura de pau i no-violència, respecte i preservació de la diversitat i el patrimoni cultural.

 • Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar a totes les dones i les nenes.

 • Vetllar per la igualtat entre gèneres en l'accés a l'expressivitat artística i creativa.

 • Modificar tradicions i expressions culturals que discriminen les dones i les nenes.

 • Trencar estigmes dins i fora de la cultura, eliminar els rols preassignats a les dones i homes, promovent el desenvolupament de capacitats culturals independents al gènere.

 • Fomentar l'emprenedoria en el sector cultural de les dones.

 • Aprofitar la cultura com un mig transmissor d'educació, valors i principis que mobilitzin posicions i produeixin un canvi en els estereotips socials.

 • Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a tots.

 • Transmetre i conscienciar des de la cultura, sobre la importància de preservar i restablir els ecosistemes, a més d'involucrar-se en la generació d'alternatives i solucions dels problemes mediambientals.

 • Fomentar la participació dels actors culturals en la protecció dels ecosistemes a partir de la seva creativitat artística i la seva influència en la societat.

 • Recuperar i difondre coneixements i pràctiques tradicionals relacionades amb l'ecosistema aqüífer com a patrimoni i sabers ancestrals que poden ajudar a les solucions contemporànies.

 • Garantir l'accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tots.

 • Sensibilitzar als artistes, productors i empresaris vinculats amb el sector cultural, respecte a la petjada ecològica de les seves activitats i per a motivar pràctiques energètiques sostenibles mitjançant la comunicació i acostament amb les audiències, com mitjançant l'exemple i aplicació d'aquestes pràctiques en les seves pròpies activitats.

 • Educar, sensibilitzar i empoderar mitjançant la cultura, en l'ús i maneig d'energies netes.

 • Fomentar que els serveis culturals incloguin informació i sensibilització amb els seus usos energètics i els seus compromisos amb la sostenibilitat.

 • Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots.

 • Promoure la producció cultural sostenible i conscient de l'emergència climàtica.

 • Promoure polítiques d'accés a la cultura facilitant el consum cultural de la població.

 • Protegir la cultura enfront d'un turisme depredador que pot posar en perill la vida cultural de la ciutadania.

 • Reivindicar els elements diversos de la cultura, menys coneguts, evitant potenciar l'acostumat per a donar espai a altres elements tradicionalment apartats.

 • Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

 • Invertir en recerca, innovació i generació de capacitats culturals.

 • Visibilitzar i valorar la cultura en el desenvolupament del pensament crític, la creativitat i la innovació.

 • Reduir la desigualtat als països i entre ells.

 • Facilitar la inclusió, integració i participació de totes les persones, sense importar la seva procedència, edat, gènere, religió o situació econòmica, mitjançant la cultura com a mitjà de cohesió social.

 • Identificar els grups socials que requereixen una especial atenció elaborant diagnòstics culturals sobre la seva situació i estratègies d'intervenció per a reduir desigualtats.

 • Adoptar mesures i programes que promoguin la integració cultural dels grups migratoris, així com l'intercanvi d'expressions culturals, en un marc de respecte i tolerància.

 • Propiciar l'equilibri de l'oferta cultural que respongui a la identitat i les necessitats culturals existents.

 • Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

 • Reconèixer, valorar, promoure i educar en el concepte de patrimoni immaterial, que inclou la transmissió intergeneracional de coneixements populars i ancestrals, i tècniques artesanals, com a expressions de formes de vida cultural.

 • Fomentar l'estudi i manteniment de la memòria col·lectiva i els sabers ancestrals o tradicionals com a patrimoni comú.

 • Identificar els riscos del patrimoni cultural, serveis i usos culturals davant els possibles efectes de desastres naturals.

 • Mantenir programes d'educació i sensibilització de la població (infantil, juvenil i adulta) en els diferents continguts del patrimoni cultural i la memòria col·lectiva.

 • Garantir modalitats de consum i producció sostenible.

 • Motivar, educar i sensibilitzar mitjançant la cultura, en pràctiques sostenibles de consum i gestió de residus.

 • Aplicar a les diferents modalitats de les activitats culturals tècniques de reciclatge i reutilització de recursos.

 • Donar suport a iniciatives turístiques i culturals, que aprofitin la potencialitat de la cultura com a generadora d'imatge local, la protecció dels béns intangibles culturals, així com la promoció i incentiu al consum dels productes locals, com a petjades d'identitat a preservar.

 • Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

 • Considerar mesures per a evitar i fer front a les afectacions que els desastres naturals provoquen en la vida i patrimoni cultural de la població.

 • Dissenyar mesures que abordin l'impacte i conseqüències que ocasiona el canvi climàtic al patrimoni cultural.

 • Promoure expressions culturals sobre el canvi climàtic i els seus efectes.

 • Promoure projectes, programes i iniciatives artístiques, creatives i culturals que eduquin, sensibilitzin, convidin, desenvolupin capacitats i canalitzin la participació activa en solucions per a combatre els problemes mediambientals.

 • Promoure la recerca i el desenvolupament d'eines i pràctiques artístiques i culturals sostenibles, respectuoses amb el medi ambient i la seva preservació.

 • Conservar i utilitzar sosteniblement els oceans, les mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.

 • Fomentar hàbits de consum sostenibles que no comportin en una explotació predatòria d'espècies, promovent al seu torn el consum d'espècies locals menys conegudes.

 • Sensibilitzar a les persones respecte a la importància de la protecció de les mars, oceans i recursos marins, mitjançant els diferents subsectors culturals i les diferents maneres de transmetre missatges i arribar a les audiències, que ofereix la cultura.

 • Protegir, restablir i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, detenir i invertir la degradació de les terres i detenir la pèrdua de biodiversitat.

 • Promoure projectes culturals que visibilitzin i sensibilitzin respecte a l'impacte de les accions humanes en els ecosistemes terrestres, impulsant nous patrons de comportament sostenible.

 • Fomentar l'estudi i la conservació de la memòria col·lectiva i els sabers ancestrals o tradicionals com a patrimoni comú, així com les col·leccions i museus de ciències naturals i etnològics.

 • Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendeixin comptes.

 • Construir discursos i narratives positives, entorn de la història i els colonialismes que promoguin el respecte a la diversitat i al patrimoni cultural dels pobles i comunitats.

 • Enfortir la transversalitat de la cultura i la seva funció no sols com un mitjà, sinó com una fi del desenvolupament en si mateix.

 • Elaborar i promoure l'adopció de principis ètics i de compromís amb la població, per a les organitzacions culturals

 • Enfortir els mitjans d'implementació i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.