Investigadors

El Museu proporciona un marc de referència per a l’estudi de la prehistòria, la història i la cultura de Menorca, ja que custodia al voltant de 200.000 objectes que testimonien la història de l’illa. Per consultar aquest fons el Museu disposa d’un espai apropiat destinat als investigadors que ho sol·licitin.

Sol·licituds I HORARIS

Sol·licituds

  • Les consultes es respondran amb un mínim de 15 dies i un màxim de 2 mesos.
  • La consulta del fons s’ha de realitzar sempre a l’espai habilitat per a aquesta finalitat. Cap peça o document pot sortir del recinte del Museu.
  • Per sol·licitar l'accés al fons has de descarregar-te el document de sol·licitud.

DOCUMENT DE SOL·LICITUD

Un cop emplenat enviar-nos-el per mitjà del següent formulari


Horari d’atenció als investigadors

Dimarts i dijous de 10:00 a 14:30 h

SOL·LICITUD INVESTIGADORS

Document sol·licitud

CONDICIONS I NORMES D'ÚS

Condicions per a la consulta:

Aquesta sol·licitud es regeix segons la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003), i el Decret 14/2001, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears (BOIB núm. 37 de 12 de març de 2011).

Les accions d’investigació a desenvolupar han de respectar en tot moment la legislació sobre propietat intel·lectual.

En cas que les peces de procedència arqueològica estiguin pendents que se’n presenti la memòria científica requerida en el Reglament, caldrà el permís per escrit del director de la intervenció arqueològica corresponent.

L’accés i l’estudi s’ha d’ajustar a les condicions que el Museu estableixi per garantir la seguretat i conservació dels béns.
Un cop finalitzada la consulta, s’ha de remetre un informe a la direcció del Museu sobre les tasques realitzades, les conclusions obtingudes i, si s’escau, les publicacions on s’esmentin les peces estudiades.

En cas de fer-se una publicació, s’ha d’indicar expressament l’autoria, excavació, fons o col·lecció de les peces consultades, així com el Museu de Menorca.

Les visites del sol·licitant per realitzar les investigacions s’han de programar amb la deguda antelació (mínim 15 dies, màxim 2 mesos).

El Museu de Menorca es reserva el dret d’emprendre les accions legals que consideri oportunes contra les persones que incompleixin aquestes condicions. En aquest sentit, el Museu de Menorca i el sol·licitant se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Maó, amb renúncia al seu propi fur si fos un altre.

Normes d’ús de la sala de consultes:

Cal respectar les normes bàsiques de comportament i no alterar el bon ambient de treball.

Els usuaris han de deixar als armariets de recepció qualsevol tipus de contenidor, bosses, fundes de portàtils, etc.

Els telèfons mòbils han d’estar en mode silenci.

El personal del Museu facilitarà guants per a la consulta del fons.

El nombre de peces que els usuaris poden consultar en cada sessió dependrà de les característiques d’aquestes i ho decidirà el personal del Museu en funció de criteris de conservació i seguretat.

El Museu es reserva el dret a prohibir l’accés a la sales de consulta als usuaris que infringeixin alguna d’aquestes normes.