Càlat

  • Número d’inventari: 00168
  • Lloc de troballa: Necròpolis Magontana, Maó
  • Material: Fang
  • Mides: Alt: 17 cm; Diàmetre vora: 21,5 cm; Diàmetre base: 11 cm
  • Context cultura: Època romana. República
  • Cultura: Ibèrica
  • Cronologia: 275-75 aC

Recipient de forma troncocònica invertida, amb la base plana i la vora diferenciada, plana i amb el llavi triangular obert. Porta una decoració pictòrica de vernís vermell fosc o granat de franges polilínials de diferents gruixos i figures geomètriques de cercles i semicercles concèntrics a la part central del cos; baix presenta unes sanefes en ziga-zaga vertical i bandes o línies laterals; tot emmarcat per línies o bandes horitzontals. Llavi amb decoració de triangles pintats i bandes.

Càlat ibèric que procedeix d’algun taller del sud-est peninsular, probablement de la zona d’Alacant. La seva funció estaria relacionada amb el transport de menjar i amb l’ús domèstic com a contenidor. En els àmbits domèstics ibers apareixen en gran quantitat. També trobem aquests objectes en contexts funeraris, bé com a part de l’aixovar funerari, o bé reutilitzats com a urnes funeràries, com és el cas que ens ocupa.

La peça va ser recuperada a la necròpolis romana baix republicana i alt imperial de Maó, l’anomenada necròpolis Magontana.
 

Bibliografia

  • DE NICOLAS MASCARÓ, Juan Carlos; CONDE I BERDÓS, María J. La ceràmica ibèrica pintada a les Illes Balears i Pitiüses. Maó: Editorial Menorca, S.A., 1993. Col·lecció Recerca n. 3 de l´IME.  
  • SERRA BELABRE, Mª Lluïsa; ROSELLÓ BORDOY, Guillem; ORFILA LEÓN, J. Historia de Menorca. Tomo I. Maó: Rafael Timoner Sintes, 1977.